Waar moet een beoordeling aan voldoen?
De goede doelenbeoordelingen worden via deze site verzameld door stichting Kennisbank Filantropie. Kennisbank Filantropie vindt objectieve beoordelingen belangrijk en controleert daarom de inzendingen. Een bewuste beïnvloeding van het resultaat wordt geregistreerd en waar nodig wordt ingegrepen.
Kennisbank Filantropie heeft de doorslaggevende stem in de beslissing over het al dan niet opnemen van een beoordeling op de website. Kennisbank Filantropie houdt zich het recht voor om beoordelingen die schuttingtaal, discriminerende en beledigende teksten of reclame-uitingen bevatten te verwijderen.
Door akkoord te gaan met deze regels garandeer je dat de door jou geplaatste beoordeling correct, accuraat en niet misleidend is en dat, met het plaatsen van de beoordeling op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en niet onrechtmatig wordt gehandeld.


Auteursrecht
Door het verzenden van de beoordeling naar Kennisbank Filantropie verschaf je Kennisbank Filantropie een exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare licentie om de beoordeling te verveelvoudigen, te exploiteren en openbaar te maken, te bewerken en verder te verwerken in afgeleide werken. Je doet, voor zover wettelijk is toegestaan, afstand van jouw rechten als genoemd in artikel 25 lid 1 Auteurswet 1912. De aan Kennisbank Filantropie verleende exclusiviteit houdt in dat jij zelf gerechtigd bent en blijft om de beoordeling voor eigen doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, maar dat jij geen rechten aan derden verleent om de beoordeling op enige wijze te gebruiken of openbaar te maken. Je machtigt Kennisbank Filantropie onherroepelijk om desgewenst voor eigen rekening en risico mede namens jou tegen inbreuken op het auteursrecht op de beoordeling op te treden, overigens zonder dat deze machtiging een verplichting daartoe inhoudt. Krachtens de licentie heeft Kennisbank Filantropie het recht de beoordeling ook te (laten) plaatsen op (andere) internetsites die bij haar in beheer zijn bij of op internetsites waarvan de inhoud (ten dele) wordt aangeleverd door Kennisbank Filantropie. Kennisbank Filantropie is voor het publiceren van beoordelingen op geen enkele wijze enige (geldelijke) vergoeding verschuldigd.

 

Privacy statement

Stichting Kennisbank Filantropie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar online goede doelen module en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier informatie over jouw goede doelenbeoordeling aan je te verschaffen.

Kennisbank Filantropie legt jouw gegevens vast voor de verwerking van jouw goede doelenbeoordeling. Jouw gegevens kunnen door Kennisbank Filantropie worden gebruikt om je te informeren over relevante informatie of onderzoek. Indien jij hier bezwaar tegen hebt, kan je contact met ons opnemen.

Gegevens met betrekking tot jouw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de online goede doelen module. Om je bij het bezoek aan de module te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van de websites waar de Kennisbank Filantropie module op staat. De door jou aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

< ga terug

Beoordeling

Via deze goede doelen webtool verzamelt Kennisbank Filantropie (www.kennisbankfilantropie.nl) meningen van donateurs over goede doelen. De beoordelingen worden opgeslagen in de goede doelen databank en, indien zij voldoen aan de door Kennisbank Filantropie opgestelde regels, gepubliceerd op deze website. Zo kunnen donateurs een geïnformeerde keuze maken voor een goed doel.

Uw ervaring (optioneel)

Voor een representatieve beoordeling is het van belang dat je in de afgelopen twee jaar donateur bent geweest van het goede doel waarover je je mening wilt geven.
Ben jij in de afgelopen twee jaar donateur geweest van het goede doel dat je wilt beoordelen?